algemene voorwaarden

1. Definities

 1. Style2Events is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en wordt aangeduid als S2E.
 2. Onder opdrachtgever wordt de (potentiële) wederpartij van S2E verstaan.
 3. Onder overeenkomst wordt verstaan de door S2E opgestelde opdrachtbevestiging die door de opdrachtgever voor akkoord is ondertekend.
 4. Onder arrangement wordt verstaan het geheel van de werkzaamheden dat S2E, blijkens de overeenkomst, voor de opdrachtgever moet verrichten.
 5. Tenzij anders vermeld, wordt onder prijs verstaan het totaal van de in de overeenkomst gespecificeerde prijzen van de onderdelen waaruit het arrangement is opgebouwd.

 

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen S2E en opdrachtgever, met uitdrukkelijke algehele uitsluiting van alle andere voorwaarden van opdrachtgever.
 2. Afwijking van deze voorwaarden, hieronder begrepen toepasselijk verklaring van andere voorwaarden, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door S2E zijn bevestigd.

 

3. Werkwijze

 1. Het eerste, persoonlijke gesprek met S2E is steeds vrijblijvend en zonder kosten.
 2. In de eerste offerte van S2E wordt een globale opgave gedaan van de kosten van een gedetailleerde offerte en de werkwijze van S2E. Tenzij anders overeengekomen, zijn aan deze offerte geen kosten verbonden.
 3. Indien de opdrachtgever S2E opdracht geeft om één of meer gedetailleerde offertes te maken, brengt S2E hiervoor per offerte het bedrag in rekening dat vermeld is in de eerste offerte. Komen partijen tot een overeenkomst, dan worden de kosten van de offerte, die aan de overeenkomst ten grondslag ligt, niet in rekening gebracht tenzij tevoren schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Moet S2E in verband met het aanbrengen van wijzigingen in de reeds uitgebrachte offertes, extra werkzaamheden verrichten, dan heeft S2E het recht voor deze extra werkzaamheden de benodigde uren tegen uurtarief (opvraagbaar) aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Indien de opdrachtgever met de offerte akkoord gaat, bevestigt S2E, nadat eventuele details en wijzigingen zijn verwerkt, zulks in een opdrachtbevestiging, die de opdrachtgever voor akkoord ondertekent.

 

4. Prijs

 1. Tenzij anders vermeld, zijn de prijs en de prijzen van de in de overeenkomst genoemde onderdelen van het arrangement exclusief BTW. De prijs en prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, zoals die gelden op het moment van offerte. Indien deze kostprijzen stijgen, door (prijs)stijging van o.a. valutakoersen, verzekeringspremies, vervoerskosten, lonen en de kosten van door S2E ingeschakelde derden, is S2E gerechtigd deze (prijs)stijging(en) aan opdrachtgever door te berekenen in de prijs en prijzen.
 2. De prijs wordt vermeld in de opdrachtbevestiging, of, indien dit niet mogelijk is, op een later tijdstip vastgesteld op basis van het in de overeenkomst, en eventuele latere tussen partijen gewisselde correspondentie, omschreven arrangement. Bij vaststelling van de prijs op een tijdstip na de opdrachtbevestiging wordt deze vaststelling schriftelijk vastgelegd.
 3. Uiterlijk 14 dagen voor de uitvoering van het arrangement dient de opdrachtgever het aantal deelnemers tot op 10% nauwkeurig op te geven. Indien dit aantal 10% groter is dan het aantal genoemd in de opdrachtbevestiging, behoudt S2E zich het recht voor de prijzen aan te passen.
 4. Uiterlijk 7 dagen voor de uitvoering van het arrangement dient de opdrachtgever het definitieve aantal deelnemers op te geven. Indien dit aantal groter is dan het krachtens artikel 4.c. opgegeven aantal wordt de prijs verhoogd met de extra kosten, die dit voor S2E meebrengt.
 5. De prijs van dranken worden in de overeenkomst als stelpost vermeld. Dranken worden op basis van werkelijk verbruik afgerekend, tenzij tevoren schriftelijk anders overeengekomen.

 

5. Betaling

 1. Binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend, dient 25% van de prijs aan S2E te zijn voldaan.
 2. Uiterlijk 4 maanden voor de datum waarop het arrangement aanvangt, dient 75% van de prijs aan S2E te zijn voldaan.
 3. Uiterlijk 14 dagen voor de datum waarop het arrangement aanvangt, dient 100% van de prijs aan S2E te zijn voldaan.
 4. Na uitvoering van de opdracht zendt S2E aan de opdrachtgever een eindafrekening, welke factuur binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan.
 5. Betalingen dienen zonder enig recht op korting, verrekening of opschorting te geschieden op de door S2E aangegeven wijze.
 6. Indien tijdens de uitvoering van het arrangement onvoorziene uitgaven noodzakelijk zijn, zullen deze, behoudens noodgevallen, slechts worden gedaan na overleg met de opdrachtgever. Deze uitgaven voldoet de opdrachtgever ter plaatse, of op een later tijdstip na ontvangst van een factuur.

 

6. Wijzigingen in arrangement

Indien S2E tijdens de uitvoering van het arrangement op verzoek van de opdrachtgever wijzigingen in (onderdelen van) het arrangement aanbrengt, worden er, voor zover mogelijk, geen extra kosten doorberekend. De meerkosten die, in verband met dergelijke wijzigingen, door S2E ingeschakelde derden die met de uitvoering van (een deel van) het arrangement belast zijn worden gemaakt, worden echter doorberekend.

 

7. Aansprakelijkheid

 1. S2E is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van goederen van deelnemers aan het arrangement, of voor letsel of dood van deelnemers, door welke oorzaak en van welke aard dan ook, behoudens opzet of grove schuld zijdens S2E.
 2. S2E is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak en van welke aard dan ook, door de opdrachtgever en/of de deelnemers aan het arrangement toegebracht aan (goederen van) derden.
 3. Indien de opdrachtgever en/of (een) deelnemer(s) aan het arrangement de aanwijzingen van S2E, of van door haar bij de uitvoering van het arrangement ingeschakelde derden, niet opvolgt en de uitvoering van het arrangement daardoor niet volgens plan kan geschieden, is S2E voor de daaruit voortvloeiende schade, van welke aard dan ook niet aansprakelijk.
 4. Indien S2E in de nakoming van de overeenkomst tekortschiet, en dit uitsluitend of in overwegende mate zijn oorzaak vindt in een tekortkoming van de derden die S2E bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, is S2E nimmer aansprakelijk voor een bedrag hoger dan 15% van de prijs. S2E sluit eventuele aanspraken op vervolgschade uit.
 5. Iedere aansprakelijkheid van S2E, van welke aard en uit welke hoofde dan ook, vervalt indien de opdrachtgever niet binnen 5 dagen na het einde van het arrangement S2E schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.

 

8. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan S2E zijn toe te rekenen. Hieronder zijn (mede) begrepen: stakingen in andere bedrijven dan S2E, verkeersbelemmeringen, (algemene) transportproblemen en technische storingen van welke aard dan ook. Veelal kan dit middels een evenementenverzekering worden verzekerd (art.13).
 2. S2E heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat S2E de overeenkomst had moeten nakomen.
 3. In geval van overmacht is S2E bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 60 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 4. Heeft S2E bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk uitvoering gegeven aan de overeenkomst dan is S2E gerechtigd dit deel  aan opdrachtgever te factureren en dient opdrachtgever deze factuur te voldoen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5e.

 

9. Verzuim

 1. Bij overschrijding van enige betalingstermijn als bedoeld in artikel 5 is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente en kosten verschuldigd van 2% permaand over de eerste maand, waarin betaling uitblijft en 1% rente per maand over de volgende maanden, zulks tot aan de dag der algehele voldoening.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige artikellid heeft S2E, ingeval de opdrachtgever in verzuim is als bedoeld in het vorige artikellid, het recht om de overeenkomst te (doen) ontbinden, en heeft zij rechtop volledige vergoeding van de door haar geleden schade, waarbij de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,--.
 3. Indien de opdrachtgever in verzuim is als bedoeld in artikel 9a, heeft S2E het recht de uitvoering van het arrangement, daaronder begrepen de voorbereidende werkzaamheden, op te schorten.

 

10. Ontbinding

S2E heeft het recht de overeenkomst met opdrachtgever onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

 • na sluiting van de overeenkomst aan S2E ter kennis gekomen omstandigheden, S2E goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien S2E opdrachtgever bij het tot stand komen van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
 • opdrachtgever onder bewind wordt gesteld, surseance aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of tot liquidatie of stillig ging van zijn onderneming besluit over te gaan. In bovenstaande gevallen zijn al de vorderingen van S2E op opdrachtgever ter stond opeisbaar.

 

11. Annulering

 1. Indien opdrachtgever het arrangement (geheel of gedeeltelijk) annuleert, is hij S2E annuleringskosten verschuldigd. Artikel 11d is in dezen onverminderd van kracht.
 2. De annuleringskosten, betrekking hebbend op inkoop van diensten door S2E, zijn als volgt:
  • Annulering langer dan 4 maanden voor uitvoering: 25% van de prijs als vastgelegd volgens artikel4b.
  • Annulering vanaf 4 maanden tot 2 maanden voor uitvoering: 50% van de prijs als vastgelegd volgens artikel 4b.
  • Annulering vanaf 2 maanden tot 14 dagen voor uitvoering: 75% van de prijs als vastgelegd volgens artikel 4b.
  • Annulering vanaf 14 dagen voor uitvoering: 100% van de prijs als vastgelegd volgens artikel 4c.
 3. Bij annuleringen van entertainment gelden de regels, zoals door de VECTA worden gehanteerd (100% na opdrachtverstrekking).
 4. Bij een gedeeltelijke annulering, ongeacht op welk tijdstip deze plaatsvindt, heeft S2E het recht de kosten en schade die de door haar ingeschakelde derden door de gedeeltelijke annulering lijden, en andere werkelijke schade en kosten, volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen, onverminderd het bepaalde in artikel 11a. Onder een gedeeltelijke annulering wordt in ieder geval verstaan iedere verlaging van het aantal deelnemers in vergelijking met het aantal genoemd in de opdrachtbevestiging.

 

12. Algemene voorwaarden van derden

In voorkomende gevallen zijn, naast de algemene voorwaarden van S2E, en voor zover deze met de algemene voorwaarden van S2E niet in strijd komen, tevens van toepassing de:

 • Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca 1983;
 • Voorwaarden van Artiesten (VECTA);
 • F.N.O.P. voorwaarden.

Indien andere voorwaarden van toepassing zijn, worden deze vooraf medegedeeld.

 

13. Evenementen verzekering (indien de opdrachtgever deze verzekering niet wenst af te sluiten, accepteert de opdrachtgever het risico)

Indien gewenst, kan S2E zorg dragen voor een evenementenverzekering. Deze verzekering dekt het annuleren of niet doorgaan

van het evenement door oorzaken, zoals omschreven in de voorwaarden van de verzekeringgever. Deze voorwaarden worden op aanvraag verstrekt.

 

14. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

15. Wijziging van de voorwaarden

S2E is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens opdrachtgeving in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.